2023. december 2., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Adatvédelmi tájékoztató

  • 2023-01-01 10:06:00

  • -

Bevezetés

Jelen Adatvédelmi tájékoztató és felhasználási feltételek a személyes adatoknak az Impress Kft. által üzemeltetett nepujsag.ro weboldallal kapcsolatos adatok kezeléséről ad tájékoztatást. Az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

Fogalmak 

Adatkezelő: az Impress Kft, román jogi személy, székhelye: Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, Maros megye, Románia; a a cégbejegyzési adatok - J26–553/1991, adószám: RO1200813.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Adatkezelés: az adatkezelő vállalja, hogy a személyes adatokat más adatkezelőnek nem továbbítja.

A személyes adatok védelme: az Impress Kft. a kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) 
Érintettek: A nepujsag.ro honlap látogatói.

Hatóság: Nemzeti Adatkezelési Felügyeleti Hatóság; https://www.dataprotection.ro/, Bukarest, G-ral Gheorghe Magheru u. 28-30 szám, 1 szektor, 010336 Romania, +40.318.059.21

A nepujsag.ro weboldalon folytatott adatkezelések

Adatkezelési tevékenység: a látogató adatainak rögzítése és nyilvántartása.

Az adatkezelés célja:

a., a honlap használata során keletkezett személyes adatok kezelése.

b., külön hozzájárulás alapján reklám, célirányos reklám, egyéb marketing célok.

c., külön hozzájárulás alapján honlap böngésző tevékenység feltérképezése.

Adatkezelés jogalapja: a látogató külön hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. Kezelt személyes adatok: a honlap használata során kezelt személyes adatok: IP cím, látogatás időpontja, „sütik” (cookie-k).

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
Adatok forrása: a látogatók.

Sütik

Honlapunk az alábbi „sütiket” (cookie-kat) használja az alább meghatározott célokból: Munkamenet sütik: Biztosítják a honlap működését, ezért alkalmazásuk szükséges ahhoz, hogy Ön a honlapot böngészhesse. Ezek a sütik az aktuális munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. Látogatás elemző sütik: A látogatáselemző sütik feladata, hogy anonimizált honlap felhasználási statisztikákat gyűjtsenek, és ezáltal hozzájáruljanak ahhoz, hogy az üzemeletető a nepujsag.ro honlapot a látogatók elvárásainak megfelelően alakíthassa. Nyilvántartásra kerül a honlapra látogatók száma, a megtekintett oldalak száma, a látogatók honlapon kifejtett tevékenysége (pl.: mely oldalakra vagy fejlécekre kattintottak a legtöbben), illetve, hogy milyen gyakran keresik fel újra a honlapot. A látogatók interaktivitását Google Analytics sütik segítségével mérjük. (további információkért kattintson a https://analytics.google.com honlapra.)
Nyomon követési és hirdetési sütik: Ezek a sütik feltérképezik az Ön böngésző tevékenységét a nepujsag.ro honlapon és így olyan személyre szóló hirdetési tartalmak jelenhetnek meg az Ön számára, amelyek iránt valószínűleg érdeklődik. Az ilyen típusú sütik használatához az Ön előzetes hozzájárulása szükséges. A honlaphoz való hozzáférést nem befolyásolja, ha ezen sütik használatához nem járul hozzá. A harmadik fél által küldött sütik (Google AdWords, Facebook) ugyanezen célt szolgálják. Ezen sütik révén a harmadik fél statisztikákat készít, és személyre szabott ajánlatokat jelenít meg, amikor Ön más weboldalakra látogat. Az ilyen típusú sütik használatakor a harmadik fél adatvédelmi szabályzata az irányadó. Harmadik fél honlapjának hirdetési helyén találkozhat honlapunkra irányító reklámokkal. Ezeket a reklámokat az Impress Kft. partnerei helyezik el a felhasználói felületen. Ezek a partnerek kezelik az ilyen reklámfelületről küldött sütik által gyűjtött információkat.

Az érintetteket megillető jogok

Tájékoztatás: Az Impress Kft. a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően, a jogszabályokban meghatározottak szerint, kérés esetén az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat.
Hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy az Impress Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatait kezelik vagy sem, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy kérés esetén a személyes adataihoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.
Hozzájárulás visszavonása: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Helyesbítés: Az érintett kérheti, hogy az Impress Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki.
Törlés: Az érintett kérheti, hogy az Impress Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabály által meghatározott esetekben van lehetőség.
Korlátozás: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Impress Kft. korlátozza az adatkezelést, ha

a., az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg a PA ellenőrzi a személyes adatok pontosságát).

b., az Impress Kft.nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

c., az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg megállapításra nem kerül, hogy az érintett jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Impress Kft. jogos indokaival szemben).

Hordozhatóság: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a személyes adatok kezelése automatizált módon történik.

Jogorvoslat: Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet az Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóságnál (www.dataprotection.ro). Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtását megelőzően az Impress Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez forduljon és az Impress Kft.  adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.

Kérelem benyújtása, kezelése

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeiket az alábbi módokon nyújthatják be:

a., postai úton, Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, Maros megye, Románia címen.

b., elektronikus úton a nepujsag@nepujsag.ro e-mail címen.

c., telefonon a (40) 265-266-780 alapdíjas telefonszámon.

Az Impress Kft. az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről vagy annak elmaradásának okairól. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Impress Kft. a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Adatfeldolgozó

Az Impress Kft. az adatkezeléssel összefüggésben adatfeldolgozót vehet igénybe. Ebben az esetben az adatkezelést az Impress Kft. nevében és utasítása szerint az adatfeldolgozó végzi. Az adatfeldolgozó az Impress Kft. előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.


Az érintett nyilatkozatai

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és elfogadtam. Kijelentem, hogy az adatkezeléshez történő, alábbi hozzájárulások vagy a hozzájárulások elutasítása tárgyában hozott döntéseimet a fenti Adatkezelési tájékoztató alapján hoztam meg. Hozzájárulásom a személyes adatok kezeléséhez önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat. Kijelentem, hogy megadott személyes adataimat kifejezetten abból a célból bocsátottam az Impress Kft. rendelkezésére, hogy az Impress Kft. által üzemeltetett  nepujsag.ro weboldallal kapcsolatosan:

a., a honlap használat során keletkezett személyes adataimat kezelje,

b., opcionálisan megadható személyes adatok tekintetében a felhasználói élmény növelése érdekében a megadott személyes adataimat kezelje,

c., külön hozzájárulásom esetén reklám, célirányos reklám, egyéb marketing tevékenységet végezzen.

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató