2022. december 3., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Háromszáz éve alakult újra a marosszentgyörgyi katolikus egyházközség

Hálaadó szentmisével, majd a templom udvarán felállított Márton Áron-szobor leleplezésével emlékeztek a helyi katolikus egyházbeliek és a hívek szombaton délelőtt arra, hogy 300 éve, 1719-ben került vissza a marosszentgyörgyi templom a római katolikus egyház tulajdonába, és alakult meg újra az egyházközség. Bálint Károly szobrászművész alkotását Csíki Dénes pápai káplán, kanonok-plébános áldotta meg, aki hosszú ideig Márton Áron püspök munkatársa volt.

 „Márton Áron püspök csak egy van, és hála Istennek ő a miénk” – mondotta Csíki Dénes pápai káplán a szobor leleplezését megelőző szentmisén. A vértanú püspökre emlékezett, aki „Isten csodálatos teremtménye és ajándéka volt az ő egyházának, népének, rendkívüli volt mint ember, pap és püspök. Tudása, műveltsége megbámulandó volt, egyenes jelleme miatt ellenségei is becsülték”. Felidézte Márton Áron életútját, az állami hatóságok zaklatásait, a püspök meghurcoltatását, politikai fogolyként eltöltött börtönéveit, az elzártságtól, hidegtől, élelemhiánytól való szenvedését, püspökké választását, meg nem alkuvását a kommunista rendszerrel. „Inkább vállalta a börtönt, a meghurcoltatást, de áruló nem lett. Elítélte, hogy sok pap hajlott az államhatalommal való együttműködésre. Azt mondta, majd az idők döntik el, hogy végeredményben kinek volt igaza.” Csíki Dénes hangsúlyozta, nekünk, ma élő embereknek, főleg azoknak, akik őt még életében ismerték, feladatunk és kötelességünk, hogy emlékét őrizzük és tiszteletét terjesszük, valamint imádságban kérjük, hogy a szentek sorába juthasson mielőbb hivatalosan is. „Tanítása és példaképe világító legyen mindannyiunk számára, próbáljunk úgy hinni, mint ahogy ő hitt Istenben, úgy szolgálni Istent, mint ahogy ő tette ezt, és úgy szeressük, szolgáljuk népünket, mint ahogy ő tette ezt.” 

Fotó:  Antalfi Imola


Szükségünk van Márton Áron szellemiségére

A szentmisét követően a templom udvarán került sor a Márton Áron-szobor leleplezésére. Csíki Dénes pápai káplán mellett az ünnepségen részt vett László Szabolcs nagyernyei plébános, Sándor Dénes bordosi plébános, Becsky Eörs, Sütő István, Bányai László és Lukácsy Szilamér református lelkészek, Kiss János Csaba unitárius lelkipásztor, Sófalvi Sándor Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere, Birtalan István alpolgármester, községi tanácsosok, valamint a katolikus egyházközség marosszentgyörgyi, csejdi, jeddi, tófalvi hívei, de más vallásúak is szép számban. 

A Jubilate Deo dalcsoport Székely Szilárd vezényletével énekelt, majd Ferences István Csíkszentdomokos balladái című versét Gál Mihály versmondó szavalta el. A Kolping Család kórusa felcsíki katonadalokat énekelt, illetve azt a nótát, amelyről úgy tudják, a vértanú püspök nótája: az Édesanyám is volt nékem címűt. A Márton Áron-szobrot alkotója, Bálint Károly szobrászművész, valamint Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános leplezte le, és Csíki Dénes pápai káplán áldotta meg. Baricz Lajos plébános a szoborállítás történetéről beszélt, aminek az ötlete 2006-ra nyúlik vissza, és egy, Sófalvi Szabolccsal, akkor még községi tanácsossal való beszélgetése során született meg. Ezt követően köszönetet mondott Bálint Károly szobászművésznek, Lázár Imre székelyudvarhelyi öntőnek, Paniti Zsigmond, Petréd Imre és Tóth István kőműveseknek a talapzat elkészítéséért, Koré József nagyernyei vállalkozónak, aki elszállíttatta a 15 tonna csíkszentdomokosi fehér követ az alapzathoz, Izsák Lajos sírkészítőnek a tábláért a püspök nevével és az évszámokkal, és mindazoknak, akik adományaikkal, munkájukkal hozzájárultak a szoborállításhoz. Sófalvi Szabolcs polgármester Márton Áron mellszobra kapcsán arról beszélt, hogy a szobrok, alkotások üzennek, általuk megismerjük történelmünket. „Ha fiataljaink Márton Áronra tekintenek, azt üzeni nekik: legyen hitük, legyenek bátrak. Márton Áron példakép, aki nemcsak hirdette a hitet, de meg is élte, és bátor volt. Szükségünk van Márton Áron szellemiségére, az ő üzenetére, és jó, hogy van itt egy szobor. Idén lesz még egy szoboravatás Marosszentgyörgyön: 1990 fekete márciusra fogunk emlékezni. Kell emlékezni, hogy ne történjen meg többé hasonló tragédia” – mondta Marosszentgyörgy polgármestere. 

Az ünnepség során több, Baricz Lajos plébános által írt verset, szonettet szavalt el Henn Árpád, Mihály Róbert Ernő, Mihály Hunor és Pataki Ágnes, illetve énekelt a Jubilate gyermekkar, Simon Kinga megzenésítésében és vezényletével, valamint a Szent György egyházközségi kórus. Filip Ignác feldolgozásában Balassi Bálint verseit a Szent Cecília együttes énekelte. Márton Áron mellszobrának megkoszorúzásával és himnuszaink eléneklésével ért véget az ünnepség. Koszorút helyeztek el a plébánia nevében Bóni László és Kovács József gondnokok, Sófalvi Sándor Szabolcs polgármester és Birtalan István alpolgármester, a Történelmi Vitézi Rend nevében vitéz Nyulas Sándor és vitéz Bereczki Sándor.