2020. február 25., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Áll a város egyik központi terén egy kisember nagy szobra. Vagy fordítva lenne igaz? Tény, hogy sokunkat bosszant jelenléte, de a városi önkormányzat kompromisszumos döntése nyomán került ki a köztérbe a sokakban még mindig rossz emléket ébresztő polgármester bronzmása. (Ez afféle visszavágás volt egy nyomást gyakorló csoport részéről, amelynek roppant fájt, hogy Bernády György egyáltalán szobrot kaphatott Marosvásárhelyen.) 

Az időközben megjelent román nyelvű Dandea-apologiák erről a perről alig vagy egyáltalán nem emlékeznek meg. Illendőnek tartottuk tehát a történeti igazság kedvéért, hogy a kolozsvári Keleti Újság 1938. október 9-i (226. számából) teljes egészében áthozzuk az alábbi tudósítást. Kordokumentum a javából. 

S. M.


Emil Dandea a vádlottak padján

Három és fél millió lejt kérnek számon a volt marosvásárhelyi polgármestertől és két vezető munkatársától. Csak az utazási számlája 481.000 lej volt és saját autóját is a város költségén látta el olajjal és benzinnel


(Marosvásárhely, október 7.) Napokkal ezelőtt jelentettük, hogy a marosvásárhelyi tövényszék vizsgálóbírója vádhatározatot adott ki dr. Emil Dandea volt városi időközi bizottsági elnök, Dumitru Ursică volt városi főszámvevő és dr. Simion Pântea volt városi vezértitkár hónapokkal ezelőtt megindult bűnügyében. Hosszú idő kellett hozzá, hogy ez a „történelmi jelentőségű” okmány megszülessék. Hiszen nagyon jól tudjuk, évek hosszú során át dr. Emil Dandea mindenható diktátora volt Marosvásárhelynek. Korlátlan hatalmát arra használta fel, hogy a marosvásárhelyi városházán és a városi üzemekből elbocsátotta az összes magyar tisztviselőt és alkalmazottat, a város magyar iskoláinak és közművelődési alakulatainak a törvény előírása ellenére sem adott semmilyen támogatást. Dandea a magasabb fórumok előtt aztán mindig hazafias érdemeire hivatkozott. Dandea működését nemcsak a város magyar, de román lakossága is gyanakvással figyelte, s a közhangulatnak adott kifejezést dr. Aurel Baciu ügyvédkamarai elnök, amikor a Drumul Drept című helyi lapban éles kritikával illette a Dandea-rezsim gazdálkodását. Dandea sajtóperrel válaszolt, de az esküdtszék emlékezetes ítéletével jogerősen felmentette dr. Aurel Baciut. 

Megindul a vizsgálat

Az 1937 őszén lezajlott parlamenti választások eredménye után a liberális kormány távozott, és vele együtt vonult ki a városházáról Dandea interimár elnök is. Az új városi tanácsnak első dolga volt Dandea ügyvitelét behatóan felülvizsgálni. S ez a felülvizsgálat indította el azt a folyamatot, amely most jelentős állomásához érkezett a vizsgálóbíró vádemelési végzésével. S ezzel a vádirattal Dandea dr. egészen új megvilágításba került. S ez a megvilágítás végre nem olyan elhanyagolható tényezők felől jött, mint aminők a múltban a lapok súlyos bírálatai és az ellenzéki politikusok kirohanásai voltak. Ezúttal a bíróság tények és adatok komoly, felelős mérlegelése alapján rajzolja meg Dandea másik arcát. Mindaddig, amíg a Dandea-ügy a vizsgálati stádiumban volt, nem foglalkozhattunk részletesebben az ellene felhozott vádakkal, s csak azt jelezhettük, hogy a városháza ügyvitelében tapasztalt mulasztások és visszaélések miatt több mint 39 millió lej az az összeg, amelynek hováfordításáról Dandeának és a vele együtt vád alá helyezett két városi főtisztviselőnek számot kell adnia. Most azonban a Dandea-rezsim ügyvitele jellegzetes tisztasággal bontakozván ki a vád megalapozásában, módunk van ennek a kérdésnek részletesebb ismertetésére.

A tizenhárom éves Dandea-ügy

Előre kell bocsátanunk, hogy a Dandea-ügy tulajdonképpen nem is most indult meg az ügyészségre eljuttatott feljelentéssel. Kerek tizenhárom esztendeje poshad a Dandea-ügy, de csak most juthatott el az érdemleges kitisztázás küszöbéig. Tomescu belügyi vezérfelügyelő már 1925-ben vizsgálatot folytatott a marosvásárhelyi városházán, amelynek feje akkor is Dandea volt. A vizsgálat eredménye néhány szabálytalanság megállapítása volt. Másodszor dr. Adrian Popescu polgármestersége idején, 1927-ben vizsgálták meg Dandea ügyvitelét. Harmadszor Roşca belügyi vezérfelügyelő 1937. október 27-én folytatott vizsgálatot, és szabálytalanságokat állapított meg napidíjak és útiszámlák kiutalása és felvétele körül. Mindezek a vizsgálatok „észrevehetően” semmiféle hatással sem voltak Dandea pozíciójára. A liberális kormány távozása után, 1938 januárjában dr. Iustin Nestor városi tiszti főügyész az új polgármester, illetőleg időközi bizottsági elnök utasítására felülvizsgálta azokat a kapcsolatokat, amelyeket a város tartott fenn Dandea egyik alkotásával, a Solidaritatea Szövetkezettel. Ezt a jelentést a városháza a törvényszék ügyészségének küldötte meg. Ezután meg Avram belügyi vezérfelügyelő tartott több vizsgálatot a marosvásárhelyi városházán. Jelentéseit egyenesen a belügyminisztérium elé terjesztette. 1938. szeptember 27-én aztán a vizsgálóbíró elkészült a vádirattal, amely Dandeát és a két másik városi főtisztviselőt súlyos visszaélésekkel vádolja.

A vádirat

A vizsgálóbíró 42/938. sz. határozata majdnem 50 gépírásos oldalban taglalja a felhozott vádakat. Az ügy kulisszatitkainak alaposabb ismerői előre tudták, hogy a vádpontok egy része össze fog omlani, viszont néhány ponton épp elég alapja lesz a vizsgálóbírónak a vádindítvány alátámasztására. Az a néhány pont, ahol az adatok és bizonyítékok megvannak, elégségesek ahhoz, hogy Dandea dr. ellen a bűnvádi eljárás megindítható legyen. A vádirat szerint 1.205.320 lejre rúg az az összeg, amelyet Dandea dr. a villany- és útdíjakból befolyó összegek jutalékaiból részben megtartott magának, részben szétosztott bizalmasai között. – Dandea rengeteget utazott a fővárosba. Ezeket az útjait természetesen a város fizette. Ilyen címen 484.610 lejt vett fel, de nem tudja igazolni a kiutalások hivatalos jellegét. Magánautójának üzemben tartására Dandea a város számlájára vásárolta a benzint és az olajat. Ezen a címen a vádirat 78.099 lej kárt állapít meg a város terhére. Vádat emelt a vizsgálóbíró azért is, mert dr. Dandea külföldi tanulmányútra ment, s ennek költségeire 30.000 lejt vett fel a város pénztárából. Ilyen tételek szerepelnek a vádiratban, amely három és fél millióban összegezi azoknak a tételeknek summáját, amelyekkel Dandea dr. és két másik társa nem tud szabályszerűen elszámolni.

Hivatalos hatalommal való visszaélés!

A vádirat hivatalos hatalommal való visszaélés, sikkasztás miatt részben a büntető törvénykönyv vonatkozó szakaszai, részben pedig a közvagyon védelméről szóló törvény rendelkezései alapján helyezi vád alá a városháza egykori teljhatalmú urát és két másik városi főtisztviselőt. A vizsgálóbíró vádhatározata egyébként körülbelül negyven tanút, részben régi, részben jelenleg is szolgálatot teljesítő városi tisztviselőket és közéleti férfiút vonultat fel.

Az természetesen egyelőre ismeretlen, hogy a vádirat összeállítása módosul-e az ügy közvetlen érdekeltjeinek fellebbezése révén. Egy azonban bizonyos, ha a Dandea-ügy főtárgyalását a törvényszék kitűzi, az egész város lakossága, nemzetiségre való tekintet nélkül, óriási érdeklődéssel fordul a bírói emelvény felé, amely előtt az elhangzott vádak vajon a bizonyítékok és esetleges ellenbizonyítékok mérlegén megállnak vagy összeomlanak? 

[Finta Zoltán]

Korabeli fotó Emil Dandeáról

Forrás: Adevarul.ro