2020. május 30., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Szeptember 20-án, pénteken Marossárpatakon a református egyházközség és a település vendége volt az a vizitációs küldöttség, amelyet ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke vezetett. A látogatással az volt a cél, hogy felmérjék az egyházközség lelki és anyagi helyzetét, illetve találkozzanak a gyülekezeti csoportokkal.

A vizitációs bizottságot a település nyugati, Póka felőli határánál várta Veress Róbert Gyula, a Görgényi Református Egyházmegye esperese, Bozsoky-Soós Zoltán főgondnok, Stupár Károly helyi lelkész, Kozma Barna polgármester, illetve a presbitérium tagjai. Veress Róbert esperes bibliai igével köszöntötte a vendégeket. Ft. Kató Béla bemutatta a küldöttség tagjait, közöttük Kántor Csaba egyházkerületi főjegyzőt, püspökhelyettest, Szegedi László generális direktort, dr. Dézsi Zoltán egyházkerületi főgondnokot, Ungvári Évát, a pénzügyi testület főellenőrét. 

Ezt követően az egyházi méltóságok a marossárpataki történelmi szoborparkban ünnepi fogadtatásban részesültek. Az erdélyi fejedelmek panteonjában népviseletbe öltözött gyereksereg és gyülekezeti tagok várták a püspöki bizottságot. Veress Róbert esperes és Stupár Károly helyi lelkipásztor rövid köszöntője után Kozma Barna polgármester nyilvánosan is megköszönte azt az anyagi támogatást, amit a marossárpataki reformátusok templomfelújításra kaptak az egyházkerülettől. Kató Béla püspök megköszönte a szívélyes fogadtatást, majd reményét fejezte ki, hogy a falu épülő intézményei nem fognak üresen maradni a jövőben, hanem élettel töltik be azokat a marossárpataki lakosok, gyülekezeti tagok. „Olyan közösségbe jöttünk, ahol jövendőt építenek, és ez örömmel tölt el bennünket. Közel másfél évtizede járt püspöki vizitáció Marossárpatakon. Szeretnénk megtudni a mai napon, hogy az elmúlt években mi történt az egyházközségen belül” – tájékoztatta a jelenlévőket.

Fotó: Berekméri Edmond


A református parókián végzett ellenőrzés után a vizitációs bizottság a polgármesteri hivatalba látogatott, ott Kozma Barna polgármester számolt be az utóbbi évek marossárpataki megvalósításairól, illetve a jövőbeni tervekről. Elmondta, hogy a református templom felújításával egy időben az iskolát is bővítik, rövidesen átadják a közelmúltban felépített kultúrotthont, újjáépítik a falumúzeumot, valamint az orvosi rendelőt. A beszélgetés után a vendégek szemügyre vették a templomfelújítási munkálatokat, megnézték és dicsérő szavakkal illették az új kultúrotthont. Ezt követően Marossárpatak tanintézményében tettek látogatást, itt Mózes Sándor iskolaigazgató fogadta a bizottságot, a vendégek meglátogatták Fazakas Imola vallástanárnő egyik tanóráját. 

A püspöki küldöttség tagjai meggyőződhettek arról, hogy Marossárpatakon olyan közösség él, amely a gyermekekben látja a jövőt, ezért terveztek és építenek új óvodát, iskolát. A település vezetői ugyanakkor fokozott figyelmet szentelnek a hagyományőrzésre, a múlt tiszteletére, valamint a hitéletre, ezért van szükség új kultúrotthonra, felújított templomra.

Ebéd után a vallásórás gyerekekkel, kátésokkal, az ifjúsági csoporttal, a nőszövetségi tagokkal, illetve a presbiterekkel találkozott a Kató Béla püspök vezette delegáció. „A személyes találkozást semmi sem pótolja, ezért rendszerint sok-sok kilométert teszünk meg, hogy megismerjük a hozzánk tartozó gyülekezeteket. Az ellenőrzés során választ keresünk arra, hogy melyek a közösségre jellemző erősségek és gyengeségek. A délelőtt megvizsgáltuk az egyházközség levéltárát, könyveit, s olyan dolgokat tudtunk meg, amelyek bizonyítják, hogy eleink mi mindennel megküzdöttek. Tudomást szerezve ezekről, nem lehet okunk panaszra. Az Úristen különben mindig ad kellő erőt a kereszthez, hogy el tudjuk hordozni” – hangsúlyozta Kató Béla püspök.

A presbiterekkel való megbeszélésen Kántor Csaba püspökhelyettes, főjegyző beszámolt a délelőtti hivatalvizsgálatról, melynek során a bizottság áttekintette az egyházközség anyakönyveit, jegyzőkönyveit, a gazdálkodási dokumentumokat, és mindent a törvényi előírásoknak megfelelően, rendben talált, csupán néhány kisebb hiányosságot kell a közeljövőben pótolni. 

Az ünnepi istentiszteleten az egyházkerület vezetői további helytállásra buzdították a gyülekezetet. Igét hirdetett Kántor Csaba püspökhelyettes, főjegyző, meleg szavakkal szólt a gyülekezethez és az egyházkerület közel 40 lelkipásztorához Szegedi László generális direktor, dr. Dézsi László egyházkerületi főgondnok. Az utóbbi a gyülekezet előtt is megdicsérte a marossárpataki világi és egyházi vezetők eredményes munkáját, hangsúlyozva, hogy örömmel vette tudomásul, hogy Marossárpatakon a polgármesteri hivatal és az iskola vezetője is aktív részt vállal az egyházi tevékenységekben. 

Köszöntötte a jelenlévőket Veress Róbert esperes is, majd Stupár Károly olvasott fel igét, és köszönte meg a látogatást a vizitációs bizottságnak. „Gyülekezetünk nevében is köszönöm ft. püspök úrnak és a vizitációs bizottságnak ezt az alkalmat. A mai nap ünnep mindannyiunk számára, köszönjük, hogy számontartanak és meglátogattak minket. Köszönöm a tanácsokat, az útmutatást, azokat a dolgokat, amelyekre felhívták a figyelmemet” – fejtette ki beszédében a helyi lelkész.

A település sportcsarnokában megtartott istentisztelet gazdag ünnepi műsorral zárult. Stupár Zsuzsánna tiszteletes asszony és Fazakas Imola vallástanár irányításával énekeltek, szavaltak, furulyáztak a vallásórás ifjak, közreműködött Cseke Attila kántor és Rend Tamás zenetanár. Berekméri Réka, a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum tanulója Bódás János A cövek című versét szavalta, és a régi székely himnuszt énekelte.

Kozma Barna polgármester a püspöki látogatás után a következőket nyilatkozta: „Ezúttal is büszkén valljuk: jó marossárpatakinak lenni, egy olyan közössséget vezetni, ahol kicsitől nagyig mindenki kitett magáért, hogy megmutathassuk a nagytiszteletű delegációnak, hogy itt van jövő, ránk érdemes támaszkodni!”