2020. február 22., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Bár nehezen megy az SZNT aláírásgyűjtése

Az Európai polgári kezdeményezés a nemzeti régiók védelmében, EU-jogszabályt a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért! elnevezésű kezdeményezésért indított aláírásgyűjtés első évharmadának értékelése volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, amelyet hétfőn tartott Marosvásárhelyen Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke.

Elmondta, hogy május 7-én jegyezték be a polgári kezdeményezést, azóta online 19.675 aláírás gyűlt össze, amelyből a legnagyobb számban Magyarországról 13 ezer, Romániából ötezer, a többi az EU 26 államából. 

Fotó: Mózes Edith


Közös feladat, közös felelősség

Izsák Balázs elismerte, hogy ez a szám kevés, de, mint mondta, ő mégis optimista. Optimizmusát mindenekelőtt a kezdeményezés tartalmára építette. Biztos benne, hogy „a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott elképzelésben van elegendő meggyőző erő”, a nemzeti régiók lakóit előbb-utóbb meg tudják győzni arról, hogy a kezdeményezés hasznos nemcsak a nemzeti régiókban élő embereknek, hanem az egész Európai Uniónak. Optimizmusának másik oka a bizalom a partnerekben. „Ha áttekintjük ezeket a partnereket, Romániában minden magyar politikai alakulat partnerünk, Magyarországon a Rákóczi Szövetség vállalta, hogy összegyűjti az áláírásokat, és bízom benne, hogy legalább annyi összegyűl, mint korábban a Minority SafePack esetében, de bízom a Baszk Nemzeti Pártban és a Demokratikus Együttműködés Katalóniáért Pártjában, flamand barátainkban, a Breton Kulturális Intézetben, a felvidéki szövetségeseinkben, és nem utolsósorban, a Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN, illetve az Európai Szabad Szövetség támogatásában. Tehát reménykedhetünk, hogy a hátralevő nyolc hónapban sikerül összegyűjteni a szükséges számú aláírást az unió hét országából”. 

Az SZNT elnöke kijelentette: partnereikkel közösen vállaltak egy feladatot, felelősséget, innen kezdve maga a feladat is közös, és a felelősség is közös. 

Lépések a folyamat felgyorsítására

„A következőkben újabb lépé-seket teszünk, hogy felgyorsítsuk a folyamatot. Szeptember 29-ére tervezzük a nemzeti régiók marosvásárhelyi gálaestjét a Kultúrpalota nagytermében, ahol Marosvásárhely lakói, ha alá akarják írni a kezdeményezésünket, megtehetik. Majd következik október 27., Székelyföld autonómiájának napja, imavasárnap és őrtüzek gyújtása, de az idén ezen a napon is kiemelt szerepet kap az aláírásgyűjtés Székelyföldről és egész Erdélyből. És, ahogy ezt máskor is szoktuk, szolidaritási megmozdulásokra fogjuk kérni az Európában élő magyar közösségeket. Ugyanakkor a Nyugati Magyarok Szövetségének támogatása reményt ad arra, hogy sikeresek leszünk” – hangsúlyozta az SZNT elnöke.

Angol nyelvű közösségi oldalt indítottak

Végül az SZNT elnöke elmondta, hogy nemrég indították el a kezdeményezés angol nyelvű közösségi oldalát, amelyből kirajzolódik: nagyon sok európai polgár megértette, hogy európai kérdést vetettek fel, és vita indult el elsősorban angol nyelven, de hozzászóltak spanyol, katalán, portugál, orosz, görög nyelven is. Ez Izsák szerint világosan jelzi: az emberek értik, hogy ez fontos kérdés. Még azok is, akik netán ellenzik. „Megértik, hogy mi is Európa népei vagyunk, és a nemzeti régiók lakói számítanak arra, hogy az Európai Unió kohéziós politikája kiemelten foglalkozik a nemzeti régiókkal. Hiszen Európának is érdeke, hogy erősítse az európai öntudatot ezen régiók többségi lakóiban”. 

Mit is akar az SZNT?

A kezdeményezés egyebek mellett felveti, hogy az Európai Uniónak számos olyan régiója, illetve közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi körzete van, amelyeket nemzeti, nyelvi, kulturális sajátosságok különböztetnek meg a velük szomszédos területektől. A helyi többséget alkotó, vagy jelentős számban ott élő nemzeti közösségek, amelyek az adott tagállamban számbeli kisebbségben vannak, és az állam kisebbségként kezeli őket, régi európai kultúrák, nyelvek őrzői, és jelentős forrásai az EU és a szélesebb Európa kulturális, nyelvi sokszínűségének. 

Ezért is szükséges a nemzeti/etnikai kisebbségi régiók jogszabályban foglalt meghatározása, amelyhez az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke kontextusában is támpontként szolgálhat.

A polgári kezdeményezésnek hármas célja van

Egyrészt az unió kohéziós politikája a régiók közti egyenlőség szavatolásának fontos eszköze lehet a nemzeti régiók tekintetében, ha ezt egy külön jogszabály szavatolja, másrészt minimális elvárásként fogalmazható meg, hogy maga az unió kohéziós politikája ne sértse az EU általános jogelveit, céljait, Európa kulturális sokszínűségét a nemzeti régiók nem megfelelő kezelésével. Ezeken túlmenően a nemzeti/etnikai kisebbségi régiók társadalmi, területi kohéziójában rejlő addicionális gazdasági potenciál megfelelő kohéziós politika mellett felszabadítható, és gazdasági erőforrássá változtatható az adott régiók hasznán túl a tagállamok és az unió egészének javára. 

Úgy véljük, hogy a régiók egyenlősége és a regionális kultúrák fenntarthatósága érdekében Európa nemzeti régióinak gazdasági lemaradását úgy kell megelőzni, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit fenntartani, hogy közben sajátosságaik ne változzanak meg. Ehhez biztosítani kell számukra a hozzáférés esélyegyenlőségét a strukturális és más EU-alapokhoz, forrásokhoz, programokhoz, meg kell teremteni a garanciákat sajátosságaik fenntartásához, a megfelelő gazdasági fejlődéshez, hogy az unió átfogó, harmonikus fejlődése fenntartható legyen, és kulturális sokszínűsége is fennmaradjon – fogalmaz a kezdeményezés szövege.

Az SZNT azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy olyan jogszabályt alkosson, amely kiemelt figyelemben részesíti a nemzeti régiókat az Európai Unió kohéziós politikájában – nyilatkozta a szervezet elnöke.