2020. február 24., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Eredményekben, megvalósításokban gazdag oktatói pályát befutott öt tanárnak, tanítónak adták át a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége megyei szervezetének decemberi ünnepi ülésén a Bolyai Farkas középiskolában. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának elismerését négy éve ítélik oda a határon túli nyugdíjazott pedagógusoknak is – emlékeztetett a bevezetőben Horváth Gabriella, a megyei szervezet elnöke. 

Tájékoztatójában elhangzott, hogy kollégáik javaslata alapján a díjat osztó intézmény feltételeinek eleget tevő óvodapedagógusok, tanítók, tanárok részesülhetnek az elismerésben, amelynek egyik alapvető feltétele a pályán eltöltött 25 év szolgálati idő. 

Ünnepi ülés

Fotó: Nagy Tibor 


Végletek között

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk.” Ezzel a ma is érvényes Eötvös József-idézettel foglalta össze Buhlea Mária tanítónő pályafutásának lényegét Nagy Ibolya, a marosvásárhelyi Nicolae Bălcescu iskola igazgatója, és pedagógustársa, Kali Hajnal abban a méltatásban, amelyet Szatmári Zsuzsanna tanítónő olvasott fel.

A székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképzőben, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán diplomázott Buhlea Mária pályája két véglet között zajlott. A marosvásárhelyi tanítóképző diákjainak bemutató órákat tartó, pedagógiai gyakorlatukat vezető és tanítványait a vizsgára felkészítő pedagógusként a legjobbakat vezette be hivatásának gyakorlásába. Mint a Maros Megyei Tanfelügyelőség módszertani szakirányítója, a véglegesítő és fokozati vizsgákra készülő gyakorló tanítók felkészítésében és módszertani méltatásában vett részt, tudását megosztva kollégáival is. Másrészt, bár a hagyományos osztályokba kapta a kinevezését, habozás nélkül elfogadta, hogy a diszlexiás kisdiákokat oktassa. Hátrányos helyzetű tanítványait lelkesedéssel, odaadással tanította, és lelki gondozásukról, szórakoztató tevékenységen való részvételükről sem feledkezett meg, tevékenységével, személyiségével az iskolába vonzotta őket. 

Buhlea Mária


Adventi ember 

Egy igazi tanár adventi ember, hiszen a pedagógusi pálya is arról szól, hogy a jelen a jövővel összefügg. Ilyen a Bukaresti Tudományegyetem bölcsészkarán francia-olasz szakot végzett Haller Béla, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum I-es fokozatú tanára is, akinek életét áthatja a keresztény szellemiség, a család szeretete, a diákok nevelése, a közösségért, a magyarságért való alázatos, nyitott és derűs munkálkodás. Embertársaival való kapcsolatában senkire sem akarja ráerőltetni véleményét, okosabb lenni, holott megtehetné. Pedagógusként „megvalósította azt, ami talán a legnehezebb egy tanár életében: nem elnyomni a diákokban levő erőket, hanem úgy irányítani őket, hogy előjöjjön rejtett kreativitásuk, és kibontakoztassák egyéniségüket”. Ezért szerették és fogadták el tanítványai diákszövetségi elnöknek és a Tentamen diáklap egyik irányítójának. Ezért kedvelték tanártársai, akik korábbi munkahelye, a 13-as számú iskola aligazgatójává választották, majd 1990-től kisebb-nagyobb megszakításokkal a Bolyai vezetőtanácsának a tagja. Szakmai munkájának elismerését jelzi, hogy ma is részt vesz az Oktatásügyi Minisztérium olasz nyelv tanításáért felelős országos szakbizottságában, az olasz tantárgyverseny országos szakaszának – amelyen tanítványai többször nyertek dicséretet és díjakat – bíráló bizottságában. Tevékenyen szerepet vállalt a katolikus oktatás újraindításában, cselekvő közösségi emberként bízták rá az erdélyi történelmi családokat tömörítő Castellum egyesület vezetését, és választották meg a Teleki Téka Alapítvány elnöki tisztségébe – méltatta munkásságát, és kívánta Horatius szavaival, hogy lélekben maradjon örök ifjúnak a díjazotthoz méltó laudációjában kollégája, dr. Puskás Attila. 

Haller Béla


Nagy Judit, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum I. fokozatú kémiatanárának a szakma iránti elkötelezettsége és pedagógusi hajlama már egyetemi hallgató korában feltűnt – hangzott el Horváth Gabriella méltatásában, akivel évfolyamtársak voltak a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kémia Karán. Pedagógusi pályája során Nagy Judit tanárnő a szó szoros értelmében vett tehetséggondozást művelte, időt és energiát nem kímélve, minden lehetőséget kihasznált, hogy felkeltse diákjainak érdeklődését, és megszerettesse velük a kémiát. Ezt úgy érte el, hogy sem ő, sem diákjai nem érezték megterhelőnek a sok tanórán kívüli tevékenységet, mert sikerült a mindennapi jelenségekhez közelíteni a kémiát, ami hiányzott a tankönyvekből. Munkájának eredményességét jelzi, hogy a különböző hazai és határon túli kémiaversenyeken (Curie, nemzetközi kémia-diákszimpózium, TUDEK, Irinyi János, Hevesy György, Fabinyi Rudolf ) tanítványai díjakat, dicséretet nyertek, az országos kémiaolimpiára pedig 14 diákja jutott el. Helyezésük alapján többen is felvételt nyertek a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre. A Babeş–Bolyai egyetem által szervezett Candin Liteanu versenyen sikeresen szerepelő diákjai közül (ketten maximális pontszámot értek el) többen is bejutottak a kémia karra, kilenc tanítványa pedig vegyészmérnöki oklevelet szerzett. Eredményeihez hozzájárult, hogy tanítványaival minden évben megtartották a látványos Kémiai ki mit tud? bemutatót, és több éven át irányította a kémiai diáklap szerkesztését. 

Nagy Judit


Óvoda épült, bővült az iskola 

Szepessy Ibolya Teréz éveken át a körtvélyfájai iskola igazgatójaként, majd a gernyeszegi Teleki Domokos Általános Iskola igazgatóhelyetteseként önfeláldozó munkával a magyar diákok érdekeit, magyarságunk megőrzését, iskolánk sikerességét támogatta – méltatta kolléganőjét Antal Levente igazgató. 

Kiváló vezetője volt a körtvélyfájai iskolaközösségnek, szoros kapcsolatot alakított ki a holland testvértelepüléssel, Baarnnal. Ennek eredményeként bővült és újult meg a körtvélyfájai iskola, amely a 2000-es évek kezdetén a legkorszerűbb vidéki iskolának számított. Az új tantermek mellett újabb tanfelszereléssel is bővült a tanintézmény. A Gernyeszegi Polgármesteri Hivatallal és a helyi tanáccsal együttműködve új óvodát és sporttermet alakítottak ki, amivel a diákok fizikai és szellemi fejlődését, pedagógustársainak munkáját segítette. Testnevelő tanárként nagyon sokat dolgozott azon, hogy diákjai tudatosan egészséges életmódot folytassanak, ezt cserkészvezetőként is sok cserkésztábor alkalmával tovább erősítette. A magyarság sorsát szívén viselve támogatta a diákokat és szülőket a Szülőföldön magyarul pályázat kivitelezésében, pedagóguskollégáit pedig a versenyek, vetélkedők megszervezésében. Többször is sikeresen pályázott az igazgatói, majd az igazgatóhelyettesi tisztségre kiírt versenyvizsgákon. 

Szepessy Ibolya


Vidám testnevelésórák

Zöldi Endre, a gernyeszegi Teleki Domokos Általános Iskola testnevelő tanára a mások javát szolgáló kitartó munkájával diákjainak természetszeretetét, a természetjárást bátorította, szakszervezeti felelősként pedig odaadóan képviselte munkatársait. 

A marosvásárhelyi főiskolán testnevelés és sport szakot végzett Zöldi Endre mezőségi és Maros menti iskolák után lett a gernyeszegi intézmény tanára. Legnagyobb erőssége a csoportmunka szervezése, a csapatépítés, ennek eredménye az iskola lány-kézilabdacsapatának eredményes szereplése a különböző megyei és erdélyi versenyeken. 

Az egészséges életmód fontosságára nevelte tanítványait az általa szervezett érdekes, kalandos oktató kirándulásokon a Duna-deltába, Marosfőre például. Diákjai szerint testnevelésórái mindig vidámak voltak, és tanítványait is sikerült jókedvre hangolnia. 

Szakszervezeti felelősként komolyan vette munkáját, naprakészen ismerte a pedagógusok érdekeit szolgáló valamennyi törvényt, és mindig odaadóan képviselte munkatársait – olvasta fel a kollégájáról szóló méltatást Kali Emese, az iskola RMPSZ-felelőse.

Zöldi Endre


Hozzászólásában Szepessy Ibolya köszönetet mondott a pedagógusszövetségnek, amely olyan erőforrást, megtartó erőt képviselt, ahova fordulhattak, és a szövetség által szervezett jó képzések előre vitték az erdélyi oktatás ügyét. 

Az elismerések átadását követően az ülésen részt vevő iskolaigazgatók Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes jelenlétében ismertették, hogy hány magyar tannyelvű osztályt terveznek a nyolcadik osztályt 2020-ban végző diákok számára. A főtanfelügyelő-helyettes arra kérte az iskolaigazgatókat, hogy indítsanak új szakosztályokat, amelyek befogadhatják az országos képességvizsgán ötös alatti általánost elért diákokat. Elhangzott, hogy 2020-ban 1658 diák végzi magyar tagozaton a nyolcadik osztályt, akik közül a korábbi adatok szerint körülbelül 400-an nem folytatják tanulmányaikat. A továbbtanulókat 59 líceumi és szakképző osztály várja, új szakot eddig nem terveztek 2020-re egyik iskolában sem, esetleg egyik szakból több, a másikból kevesebb osztályt indítanának.