2022. december 3., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Nagy Lászlót 1997-ben hívták meg a Bolyai téri unitárius egyházközség lelkészének. Mint vérbeli kutató, jeles  néprajzos, átvizsgálta egyházközsége levéltárát, így bukkant dr. Bernády György nevére egy bejegyzésben.

A Toldalaghi-palota. Itt működött 1878. augusztus 1. és 1900 között a Bernády család gyógyszertára


Nagy Lászlót 1997-ben hívták meg a Bolyai téri unitárius egyházközség lelkészének. Mint vérbeli kutató, jeles  néprajzos, átvizsgálta egyházközsége levéltárát, így bukkant dr. Bernády György nevére egy bejegyzésben. Felfedezését megosztotta több, Marosvásárhely történetével foglalkozó kutatóval. Fontosnak tartjuk, hogy a Népújság olvasói is megismerjék a Nagy László unitárius lelkész által fellelt, Bernády György életútjának fontos állomásait rögzítő adatokat.
 
Míg a jeles közéleti személyiség, politikus pályafutását gazdag levéltári anyag segít nyomon követni, a magánember, a férj, a családapa dr. Bernády Györgyről jórészt csak nehezen ellenőrizhető legendák maradtak fenn. Ilyen legendák keringtek négy házasságáról is. Mindmáig nem ismertük Bernády első feleségének nevét. Pál-Antal Sándor akadémikus hívta fel figyelmünket a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség levéltárában őrzött, Bernády első feleségére vonatkozó bejegyzésre.
Nagy László lelkész az egyházközség családkönyvében 1997-ben fedezte fel Bernády nevét (marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség levéltára, Családkönyv, 1874. II. 112.). A pár soros bejegyzés szám szerint hat, Bernády-életrajzokban eddig még nem közölt adatot tartalmaz: első marosvásárhelyi lakhelye, első feleségének neve, első házasságának időpontja, a házasság felbontásának dátuma, második házasságának helye és ideje. 
A Nagy Szent Király (1893-tól Kossuth Lajos) utcában lakó református dr. Bernády György gyógyszerész 1886. október 16-án vette feleségül – református egyházi szertartás szerint  – a római katolikus Hegedűs Rozáliát. Bernády első házassága közel négy évig tartott, 1890. július 19-én bontották fel, püspöki engedéllyel.
Rögtön felmerül a kérdés: hogyan kerül a reformátusnak keresztelt, reformátusként konfirmált, református templomban esketett Bernády György neve az unitárius egyházközség családkönyvébe? A választ az ugyanabban a levéltárban őrzött Elbocsátó levélben találjuk: Dr Bernády György úr maros-vásárhelyi gyógyszertáros részére ki az unitárius egyház keretébe áttérni kivánván, alulirott lelkészi hivatal elött ezen szándékáról a törvény szabta módon bejelentette. Maros-Vásárhelytt, 1890. márczius 7 ikén. Marosvásárhelyi ev. ref. egyház lelkészi hivatala Vass Tamás ev. ref. első pap. (Az értékes dokumentumot Kercsák József megbízott levéltáros találta meg.)
A hosszúra nyúló válási procedúra válthatta ki Bernádyban az áttérés gondolatát. A szándékot azonban nem követte tényleges felekezetváltás. Ezért dr. Bernády György nevét nem is találhatjuk a marosvásárhelyi unitárius egyházközség levéltárában őrzött, a más vallásról az unitárius vallásra áttértek nevét megörökítő kötetben (A M.(aros) Sz.(ent) Királyi Unitárius Anya megye kebelébe más vallásfelekezetből az Unitárius Vallásra áttértek Jegyzőkönyvei 1847be kezdve. 9. 1886-1893) Alig egy héttel az első házasság felbontása után, 1890. július 26-án dr. Bernády György református egyházi szertartás szerint veszi feleségül Nagyváradon a református vallású Madarász Erzsébet budapesti színésznőt.
A szándék egyetlen következménye a családkönyvi bejegyzés lett, pótolhatatlanul fontos, más forrásokban nem található életrajzi adatokat szolgáltatva a Bernády-kutatóknak.