vasárnap, augusztus 20, 2017

Hitvilág

150 éves a marosvásárhelyi kórusmozgalom (részlet)

A reformációt követően, a javarészt átöröklött templomokban újfajta liturgiai tér alakult ki, amelynek jellegzetes berendezéstípusai születtek: a templom piacán álló úrasztala, a mellette helyet kapó szószék, éneklőszék. 

1804-ben a Főkonzisztórium Bolyai Farkast hívja meg a kollégium megüresedetett matematika tanszékére. 

A mai, más értékrend szerint élő ember nehezen értheti meg azt a mércét, ami szerint Bethlen Kata élt, s ezért magát Bethlen Katát is, az ő árvaságát. 

A Károlyi Gáspár Alapítvány – Marosvásárhely, Zsil u. 7. sz. – ingyenes angol nyelvtanfolyamaira lehet feliratkozni július 10-éig. 

Meggyesfalva történelmi múltját illetően azt is tudnunk kell, hogy Hunyadi János erdélyi vajda jóvoltából hosszú évszázadokon át hűbéri birtok volt, ami nagyon meghatározta a korábban falu (ma már városnegyed) vallási és gazdasági fejlődését.

A reformáció a sákramentumok kiszolgáltatásának rendjében jelentős változást hozott, a korábbi ostya helyett a két szín alatti úrvacsorát vezették be.

Jelentkezni június 21-ig lehet a 0754-251-897-es telefonszámon vagy a henn_arpad@bizfocus.ro e-mail-címen. 

A Katolikus Magyar Bibliatársulat nyári táborokat szervez. 

 Az évfordulók emlékezésre köteleznek. A reformáció 500. évében kötelességünk az elsősorban könyvtáralapítóként emlegetett Teleki Sámuelről mint református főemberről is szólni.

Az Erdélyi Mária Út Egyesület csíksomlyói civil kezdeményezésére június 11-én, vasárnap másodszor szervezik meg a szakrális maratont. 

Marosvásárhely közössége méltán emlékezik Gecse Dánielre, a város humánus orvosára, egy „emberbaráti intézet” létrehozójára, a róla elnevezett alapítvány és szakkollégium névadójára.

Neve ismerősen cseng irodalmárok, történészek, térképészek és teológusok számára egyaránt.

Az eddigi kutatások azt bizonyítják, hogy a marosvásárhelyi református temető létrejötte Nagy Szabó Ferenc krónikaíróhoz fűződik.

Kiderült, ők Amerikából jöttek, ahol ez a megnevezés ismeretlen.

A marosvásárhelyi református egyházközség egyike Erdély legnagyobb és legrégibb református gyülekezeteinek.

A hitvallások tulajdonképpen nem tesznek mást, mint hogy magyarázzák nekünk Isten igéjét. 

Károli Gáspár nem állt rokonságban azzal a Károlyi családdal, amely az 1711-es szatmári béke aláírásával főnemességet szerzett, vagy 200 esztendő múlva a vörös grófot adta.

Az egyházmegyei gyakorlat szerint az egyházmegye főpásztora ötévenként keresi fel az egyházközségeket és szolgáltatja ki a 15 évet betöltött, felkészített fiataloknak a bérmálás szentségét.

A marosvásárhelyi Gecse utcai református egyházközség a Kistemplomi esték előadás-sorozattal ünnepli a reformáció 500. évfordulóját, valamint a gyülekezet és templom több mint 200 éves múltját. 

500 éves a reformáció   

 Nagypénteken Jézus kereszthalálára, húsvétkor feltámadására emlékezünk. A közismert drámai történetnek jól kialakult liturgiája, szertartásrendje volt és van a keresztény egyházban, hiszen az egyik legjelentősebb üdvtörténeti eseménysor és hitvallás. 

A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét.