csütörtök, június 21, 2018

Együtt az életért

500 éves a reformáció
Fotó: Nagy Tibor

Diakóniai munka a Maros megyei református egyház keretében

A diakóniai munka mint missziós karitatív tevékenység megalakulásától fogva része a református egyháznak. Magába foglalja a gyengék, elesettek, rászorulók, a Bethesda-tónál kiáltók vagy csendesen várakozók megsegítését, felkarolását. A Maros megyei református gyülekezetek nagy részében felvállaltan, deklaráltan folyik ilyen karitatív tevékenység. Akadnak olyan gyülekezetek is, amelyek intézményesítették ezt a szolgálatot: diakónust vagy medikális asszisztenst alkalmaztak, hogy gyülekezeti tagjaikon segítsenek, páran immár állami akkreditáció keretébe szervezik meg segítő munkájukat, bekapcsolódva az állami vagy önkormányzati támogatás igénylésébe. Mindezek a próbálkozások dicséretesek, hasznosak és keresztyéni magatartásra vallanak. 

Az Erdélyi Református Egyházkerület kezdeményezésére és felügyelete alatt megalakult az egyházkerület jogilag külön bejegyzett diakóniai szolgálata Diakónia Keresztyén Alapítvány néven. Kissé hasonlatos a római katolikus egyház által jelenleg több területet lefedő Caritas szerveződéséhez. Teljes mértékben az EREK irányítása alatt van, de nem zárja ki más nemzetiségű vagy vallású rászorulók megsegítését sem. Akár az irgalmas szamaritánus… A kolozsvári és sepsi- szentgyörgyi fiókszervezetek megalakulása után Maros megyében is bejegyzésre került (a megye nagyságára való tekintettel) két fiókszervezet: a marosvásárhelyi és a szászrégeni. Mindkét fiókszervezet a megye több településén képes és hajlandó munkapontokat nyitni, ahol a helyi gyülekezet és az önkormányzat igényli. Az elmúlt időszakban fiókszervezetek kerültek bejegyzésre Brassóban, Székelyudvarhelyen, Nagyváradon és a Szilágyságban is. A bővülésnek és együttműködésnek köszönhetően a Diakónia Keresztyén Alapítvány tevékenységét felügyelő egyházi nagykuratórium kiegészült Királyhágó-melléki egyházkerületi tagokkal.

A Diakónia Keresztyén Alapítvány Marosvásárhelyi Fiókszervezete 2005 decemberében került bejegyeztetésre, és 2006-tól kezdte el érdemi munkáját elsősorban az otthoni idősgondozás területén. Az első 100 idős gondozott a 10 marosvásárhelyi református gyülekezet, illetve a helyi unitárius és evangélikus gyülekezet javaslatára került a látogatottak listájára. Tevékenységünket két alkalmazottal kezdtük, és medikális, szociomedikális, illetve szociális ellátást biztosítottunk erőnkhöz mérten az idős rászorulóknak. Az idő múlásával egyre több igénylés érkezett Marosvásárhelyről és a megye különböző helységeiből. Az igénylésekhez alkalmazkodva mi is növekedtünk. Jelenleg 520 állandó és havi 

100 alkalmi gondozottunk van. Munkamódszerünkké vált, hogy ott nyitunk munkapontot, ahol a helyi egyház és önkormányzat kifejezi együttműködési szándékát. Mivel alkalmazottjainknak megfelelő bérezést kell biztosítanunk, valamint a gondozáshoz szükséges fogyóanyagokat, tisztító- szereket, szolgálati autókat, az egyre bővülő infrastruktúra fenntartásához székhelyet, anyagi alapot, kénytelenek vagyunk az állam, az önkormányzat és különböző pályáztató szervezetek segítségét felhasználni. Tevékenységünk nem profit jellegű. A fenntartáshoz szükséges anyagi alapokat eddig állami, önkormányzati, pályázati támogatásokból teremtettük meg. Mindehhez adódik a gondozottak látogatásonkénti jelképes hozzá- járulása, újabban az érintett gyülekezetek évi egyszeri felkérése a perselyes adomány célirányos gyűjtésére és adomá- nyozására a gondozottak karácsonyi csomagjainak megvételére.

Jelenleg 10 Maros megyei munkaponton végzünk szociomedikális gondozást 16 alkalmazottal és 25 önkéntessel. Önkénteseink nagy része a Református Asszisztensképző Iskola hallgatója. Az ellátott helységek: Marosvásárhely, Nagysármás városok, valamint Nagyernye, Marosszentanna, Backamadaras, Mezőpanit, Mezőmadaras, Marossárpatak községek, a Nagysármáshoz tartozó falvak, illetve Geges falu. Alkalmazottjaink között idősgondozók, medikális asszisztensek, egy szociális munkás és egy pszichológus van. Szolgáltatásaink nagyvonalakban: vérnyomás- és vércukorszintmérés, injekciózás, vérvétel, sebellátás, kötözés, fülmosás, vizeletkatéter-csere, mobilizálás, alapgondozás (mosdatás, fürdetés, tisztába tevés), sétáltatás, besegítés a házi munkába, beszerzés, egészségügyi és szociális tanácsadás és segítségnyújtás, lelkigondozás. Egy alkalmazott átlagban 35-40 gondozottat látogat, lát el hetente egy-egy alkalommal, illetve a medikális gondozottak esetében hetente többször. Ez a gondozottszám elég magas, de anyagi hatá-raink miatt nem alkalmazhatunk több gondozót egy-egy munkapontra. Fontos karitatív tevékenységünknek számít a közvetítői szerep szociális munkát felajánló, illetve rászorulók között. Erre a tevékenységre társadalmi igény mutatkozik, hiszen sok idős kerül olyan helyzetbe, hogy a hozzátartozók hiánya miatt külső segítségre szorul. 

Marosvásárhelyen, a helyi önkormányzattal együttműködve egy csomagos programunk is van, amelynek keretében 50 kisnyugdíjasnak biztosítunk havi egy alkalommal élelmiszer- és tisztítószercsomagot, illetve 16 medikálisan gondozott idősnek egészségügyi fogyó- anyagokat az ellátáshoz. Ezt a 66-os listát, amelyet 2018-ra 70 ellátottra szeretnénk bővíteni, a 10 református gyülekezettel együttműködve állítjuk össze. Számukra pótlistát is készítünk, és folya- matosan várjuk a rászorulók ajánlását a gyülekezetektől.

Ugyancsak Marosvásárhelyen kizárólag medikális gondozást is biztosítunk a személyzet bíróképességének függvényében idős személyek számára, ellenszolgáltatás fejében.

A megyeközpontban havi két alkalommal nappali foglalkoztatót is szervezünk fennjáró gondozottjainknak a Pro Cristo et Ecclesia Egyesülettel együttműködve.

Évente kétszer-háromszor szórakoztató műsorra hívjuk idős „családtagjainkat”, amikor sikerül kiszabadítani magányukból, és a közösség bűvkörébe vonni azokat is, akik úgy gondolják, hogy már senkinek nincs szükségük rájuk. Ezeket az ünnepségeket általában az idősek világnapján, húsvét, karácsony környékén szervezzük. Ilyenkor az egyházak, önkormányzatok, hozzátartozók, de elsősorban a munkatársak segítségével szállítjuk be gondozottjainkat munkapontjainkról.

Otthoni idős- és beteggondozói tevékenységünk mellett más segítő tevékenységben is próbálgatjuk szárnyainkat. Éveken keresztül a MOGYE önkéntes diákjaival és tanáraival közösen tartottunk egészségvédelmi előadásokat a megye, de más megye területén is iskolákban, önképzőkörökön, nőszövetségi találkozókon. Idéntől két alkalmazottunk jártasságának köszönhetően drogprevenciós előadásokat is szervezünk elsősorban fiatalok számára.

Jelen vagyunk a munkapontok falunapjain (igény szerint), amikor vérnyomás- és vércukorszintet mérünk. Ezt a tevékenységet rendszeresítettük az évente megszervezett bonyhai nőszövetségi találkozón, illetve az októberi szovátai lelkészértekezleten is.

Legfőbb erősségünknek a hitet, a segítő szándékot és a családias hangulatot tartjuk. Alkalmazottjaink állták a sarat akkor is, amikor több esetben is megvonták az állami szubvenciót. Kisebb bérért dolgoznak, mint a közigazgatásban dolgozók, ugyanakkor erős a hivatástudatuk, és otthonosan érzik magukat a diakónia nagy családjában. Szándékunk szerint ebbe a családba szeretnénk bevonni minden gondozottat, támogató gyülekezetet, önkormányzatot, támogatót.

A jövőbe tekintően szeretnénk javítani a gyülekezetekkel való együttműködést a gyülekezeti tagok életszínvonalának emelése 

érdekében. A megyei és helyi önkormányzatokkal partnerségi viszonyt szeretnénk fenntartani, illetve szándékunkban áll a vállalkozói réteget megszólítani áldásos tevékenységünk anyagi támogatása érdekében.

Valljuk, hogy egy közösségnek gondoskodnia kell rászoruló tagjairól. Egyház, önkormányzat, politikum, civil szféra közösen kell vállalja a munkát az idősek, elesettek felkarolása, gyógyítása, életük méltóbbá tétele érdekében. Végezzük el ezért mindannyian a teendőnket, hogy életet adjunk a napnak!

Ábrám Noémi ügyvezető igazgató

Az oldalt szerkeszti: Ötvös József ny. lelkipásztor