csütörtök, június 21, 2018

Arany János és az erdélyiek

Petőfi rajza Arany Jánosról

A Népújság tavalyi számaiban már írtam Arany János és Mentovich Ferenc barátságáról1. Közeledik Arany János születésének 200. évfordulója (2017. március 2-án lesz), és szeretném az olvasók figyelmét felhívni erre a jeles évfordulóra.

Arany János sohasem járt Erdélyben. Ezt ő maga vallja be legjobb erdélyi barátjának, Mentovich Ferencnek. Viszont tény, hogy Arany Jánosnak Mentovich Ferenc volt a legközelebbi erdélyi barátja. De voltak még erdélyi levelező partnerei. Közülük is kiemelném Szabó Samut, Szabó Dezső legendás magyartanárát, a székelyudvarhelyi kódex felfedezőjét, Gábor Áron szárnysegédjét. Nagyon érdekes tény, hogy Szabó Samu meg is kérte Arany János leányának, Arany Juliskának2 a kezét! Szabó Samu kosarat kapott, de azért több levelet váltottak, igaz, főleg hivatali ügyben, nevezetesen abban a témában, hogy Szabó Samu publikált Arany János Koszorú nevű lapjában, és a Koszorúnak előfizetőket is toborzott Marosvásárhelyen. (Szabó Sámuelről átfogó monográfiát írt Olosz Katalin3, én is írtam róla néhány cikket a Népújságban, de más összefüggésben4.) Arany Jánosra emlékezve, és Marosvásárhely múltját is felidézve, érdemes átolvasni néhány érdekesebb levelet, amit Szabó Samu írt Arany Jánosnak, vagy amit Arany János írt Mentovich Ferencnek! Arany János váltott még néhány levelet Brassai Sámuellel, és még jó barát volt az erdélyivé lett Szabó Károllyal. És arról is megemlékezhetünk, hogy Arany János hivatali munkájából kifolyólag (mint az Akadémia főtitkára) levelezett a hajdani marosvásárhelyi református kollégiummal a Bolyai-hagyatékot illetően. Szerintem még érdekes kérdés, hogy vajon Arany László5, Arany János népmeséket és néphagyományokat gyűjtő fia járt-e Marosvásárhelyen. Néhány szerző azt írja, hogy Arany László járt Marosvásárhelyen, és biztos, hogy felkereste Mentovichékat is, de én erre nem találtam egyértelmű bizonyítékot. Tény, hogy Arany László tett egy érdekes néprajzgyűjtő erdélyi körutat, de sajnos nem tudjuk ennek pontos útvonalát. Tudni kell, hogy Arany László özvegye – Szalay Gizella6 – nagy kort ért meg, László halála után férjhez ment az Arany-kutató Voinovich Gézához7, de 1945 januárjában, Budapest bombázásakor a Voinovich-villát találat érte, és akkor halt meg Arany László özvegye, akkor pusztultak el a legértékesebb családi Arany-relikviák is, köztük igen értékes Arany János-kéziratok is! Így elpusztultak Arany László feljegyzései, levelezése, ezért volna fontos és érdekes kikutatni Arany László erdélyi útvonalát.

Olosz Katalin a fent már említett Szabó Sámuelről írt átfogó és kitűnő monográfiája nyolc levelet is tartalmaz, melyeket Szabó Sámuel Marosvásárhelyről írt Arany Jánosnak. Arany János mára kiadott szinte teljes levelezése még tartalmaz egy Szabó Sámuel által Arany Jánosnak címzett levelet, mely nem szerepel Olosz Katalin monográfiájában, ezért most ideillesztjük, mert van benne egy érdekes információ Marosvásárhely kulturális múltját illetően, nevezetesen az, hogy a Marosvásárhelyen megalakult Kazinczy-alapítvány pénzadományt gyűjtött a budapesti Kisfaludy-társaság részére, melynek rövid ideig Arany János is igazgatója volt. (Nem véletlenül alakult meg néhány évvel az alábbi levél keltezése után Marosvásárhelyen a Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság, mely az első vidéken létrejött irodalmi társaság volt, közel azonos célkitűzéssel, mint a budapesti Kisfaludy-társaság.)

Tehát Arany Jánosra emlékezve olvassuk át a Marosvásárhely múltját is érintő alábbi levelet!

„SZABÓ SÁMUEL – ARANY JÁNOSNAK

[Marosvásárhely, 1863. augusztus 16.] 

18-19/1863 Tekintetes Igazgató Úr! 

Megbízatásom folytán van szerencsém a marosvásárhelyi Kazinczy-alapítvány nevében: az alapító-levél gyanánt szolgáló Jegyzőkönyvi kivonatot alatt, s egyszersmind az ezen alapítvány által a Kisfaludy-társaság részére adományozott 200 új ftot is, két darab százas bankjegy alakjában idezárva megküldeni. Benső örömmel jegyzem ide az aránylag csekély adományt, óhajtva: hogy ezen, Kazinczy által Kisfaludynak nyújtott újabb segély, a mélyen tisztelt Társaságnak annyi hasznára váljék, mint amennyi hazafias készséggel részünkről megajánítatott. Megkülönböztetett tisztelettel örökölvén [!]

 a Tekintetes Igazgató Urnak hazafi szolgája Szabó Sámuel ref. főtanodai tanár, mint a m[aros]vásárhelyi Kazinczy-alapítvány jegyzője. 

alakjában előtt, a bal margón – 7. 2 db. 100 ftos bankjegy.”8

Cikksorozatunk további részeiben ismertetni (folytatni) szeretnénk Arany János és Mentovich levelezését, különös tekintettel Marosvásárhely kulturális múltjára. 

 

1 OGR: Arany János és Mentovich Ferenc barátságáról (I–IX.), Népújság (2015. okt. 23-2016. jan. 8.). 

2 Arany Julianna (Juliska) (1841-1865), később férjhez ment Széll Kálmán nagyszalontai református paphoz.

3 Szabó Sámuel: Erdélyi néphagyományok. Sajtó alá rendezte Olosz Katalin, Európai Folklór Intézet – Mentor Kiadó Budapest – Marosvásárhely, 2009.

4 OGR: Bolyai Farkas és Szabó Samu, Népújság, 2009.

5 Arany László (1844-1898), költő, műfordító, népmesegyűjtő, Nagyszalonta országgyűlési képviselője.

6 Szalay Gizella (1857-1945), Arany László özvegye, utóbb Voinovich Géza felesége.

7 Voinovich Géza (1877-1852), irodalomtörténész, Arany-kutató, Szalay Gizella második férje.

8 Arany János összes művei, szerkeszti Korompay H. János, XVII. kötet Arany János levelezése (1857–1861), Universitas Kiadó, Budapest, 2004. P.354.